Milieu impact

Niet alleen het landschap ondergaat drastische veranderingen tijdens een mijnbouwproject.  De verschillende vormen van mijnbouw kunnen een heel areaal aan types vervuiling en verstoring met zich meebrengen. De impact van mijnbouw op een ecoysteem is dan ook moeilijk te onderschatten.

Water speelt hier een cruciale rol. Bij het extractieproces zijn enorme massa’s zoet water nodig. De aanvoer van dit water veroorzaakt verdroging, waterschaarste, en eventueel verzilting in de omliggende gebieden. Tijdens het ontginnen wordt ook een grote hoeveelheid aarde en rots verplaatst Het afgevoerde water neemt veel van dit materiaal mee, en veroorzaakt sedimentatie in rivieren.

Maar niet enkel aarde wordt meegevoerd. De aangewende technologie voor het ontginnen van mineralen gebruikt bijzonder giftige chemische producten die vaak in het grondwater terecht komen. De huidige goud- en zilverwinning maakt gebruik van cyanide om het goud van de waardeloze ertsen te scheiden. Cyaniden zijn zeer giftige stoffen, de dodelijke dosis voor de mens bedraagt 3-10mg/kg. In het geval van de ontginning van koper of nikkel wordt zwavelzuur gebruikt. Bij onzorgvuldig beheer van deze processen, bij accidentele lekken of ongelukken komen deze chemicaliën in de omgeving terecht. Cyanide ontbindt snel eens het in contact komt met zuurstof, maar onder bepaalde vormen kan het in rivieren toch afstanden van 60 km afleggen.

Ook zware metalen die in de ertsen zaten opgeslagen, komen vrij (de op een hoop gegooide ertsen reageren  na contact met water en zuurstof) en kunnen migreren naar het oppervlakte- en grondwater. Dit proces heet zure drainage, en is maar heel moeilijk te stoppen eens het in gang is gezet. In Engeland zit er tot vandaag nog kwik in de grond als gevolg van mijnen die door de Romeinen werden ontgind.

Deze vervuiling van het milieu vormt een bedreiging voor flora en fauna. De biodiversiteit vermindert drastisch. De lokale bevolking kampt met gezondheidsproblemen. Vervuilde grond en gebrek aan zuiver water maken ook landbouw onmogelijk. Door de ontbossing en de massale afgravingen worden er grote littekens op het landschap achtergelaten.

Na sluiting van een site acht het mijnbouwbedrijf zich vaak niet verantwoordelijk om het mijnbouwafval op te ruimen en de ontginningsite te rehabiliteren. Ook informele mijnbouw, waarbij kleinere bedrijfjes en lokale gelukzoekers beginnen te ontginnen zonder toestemming en regulering, heeft een effect op het milieu. Het hoeft niet te verwonderen dat bij dergelijke initiatieven de controle op de vervuiling miniem is, en bijgevolg de impact aanzienlijke vormen kan aannemen, ook al gebeuren deze ontginningen op kleinere schaal.

Het oorspronkelijke ecosysteem is verdwenen, samen met al de mogelijke diensten die het kon leveren aan de gemeenschap: ecotoerisme, erosiebestrijding, waterhuishouding van de regio (irrigatie en drinkwater), voedselproductie, creatie van een micro-klimaat, …