Ecologische impact

De Halkidiki-regio wordt terecht beschouwd als één van de best bewaarde geheimen van Europa. De grote verscheidenheid aan ecosystemen is daar een belangrijke reden voor. De regio wordt gekenmerkt door ongerepte oerbossen, stranden, meren, rivieren, bergen… Hierdoor wordt de regio ook gekenmerkt door een zeer rijke biodiversiteit, met verscheidene beschermde plant- en diersoorten.

Flora

Het grootste deel van de bossen is beukenbos (Asperulo-Fagetum). Deze zijn uniek in Europa omwille van het feit dat ze doorheen de voorbije eeuwen zowel aan natuurlijke als aan menselijke vernieling zijn ontsnapt. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat ze een status van ‘heilige bossen’ hadden in de voorbije eeuwen.

De site waar het ‘Hellas Gold’-project vandaag al stevig heeft ontbost, bestond uit bossen met 400 à 500 jaar oude bomen van 15 meter hoogte en een diameter van 60 centimeter. De site ligt middenin de oerbossen, en er wordt verwacht dat de impact ervan verder zal rijken dan de ontboste gebieden. In de nabije omgeving kunnen bomen worden gevonden van meer dan 2000 jaar oud, met een hoogte van 35 meter.

Fauna

Deze unieke ecosystemen worden gekenmerkt door een rijke fauna. Er kunnen zo’n 159 soorten vogelsoorten en 40 verschillende zoogdieren worden teruggevonden. Door de beschermde status van deze regio, waardoor jacht verboden is in grote delen ervan, en de afwezigheid van andere vormen van menselijke verstoring, dient dit gebied als een belangrijke stepping stone. Vele bossoorten en wilde fauna zijn in belangrijke mate afhankelijk van deze onverstoorde gebieden voor hun reproductie en sommige bossoorten zouden zelfs nooit (hebben) kunnen overleven wanneer deze gebieden zouden zijn vernietigd.

Water

Verwacht wordt dat de grondwatervoorraden sterk vervuild zullen worden door de toekomstige plannen van de mijn. Enerzijds zullen mineralen vermoedelijk worden gescheiden van ‘reststoffen’ met behulp van cyanide (hoewel Eldorado Gold voorlopig blijft volhouden dat er met een alternatieve methode zal worden gewerkt), wat grond- en oppervlaktewaterverontreiniging in de hand werkt. Anderzijds zal er een enorme hoeveelheid grondwater worden opgepompt (tot 480 kubieke meter) wanneer de mijn volledig operationeel is. De hierdoor veroorzaakte grondwaterpeilverlaging (tot 663 meter onder het zeeniveau in Olympia), zal een instroom van zout water als gevolg hebben. Dit compromitteert de zoetwatervoorziening van ongeveer 40.000 inwoners van de regio.

Lucht

Uit het milieueffectenrapport van het bedrijf zelf blijkt dat er een duidelijke overschrijding zal plaatvinden van de wettelijk opgelegde drempels wanneer het gaat om gasvormige en zwevende polluenten. Alleen al in Skouries wordt een aanzienlijke luchtverontreiniging verwacht, met hoge concentraties aan zware metalen, stikstofoxiden, koolstofmonixide, vluchtige organische stoffen en zwavelverbindingen. De zwevende deeltjes zullen onder andere volgende stoffen bevatten: arseen, mangaan, cadmium, antimoon, zink, kwik… Een groot deel van deze stoffen worden gelinkt aan neurologische afwijkingen bij zowel kinderen als volwassenen. Schattingen geven aan dat de PM10- en PM 2,5-uitstoot (uitstoot van fijne deeltjes) uiteindelijk 950 ton per jaar zal bedragen, en dat deze stoffen zich over grote afstanden zullen verbreiden. Het technisch rapport van het Skouries-project maakt duidelijk dat er weinig wetgeving wordt opgelegd aan de exploitatie (bijvoorbeeld wanneer het gaat om NO of VOS).